Serale: orario

04.01 – 30.01.2021

I segmento

(I-II SCU serale)

II segmento

(III-IV SCU serale)

III segmento

(V SCU serale)

1 LSU

2 LSU

3 LSU

30.11 – 22.12.2020

I segmento

(I-II SCU serale)

II segmento

(III-IV SCU serale)

III segmento

(V SCU serale)

1 LSU

2 LSU

3 LSU

02 – 28.11.2020

I segmento

(I-II SCU serale)

II segmento

(III-IV SCU serale)

III segmento

(V SCU serale)

1 LSU

2 LSU

3 LSU

12 – 31.10.2020

I segmento

(I-II SCU serale)

II segmento

(III-IV SCU serale)

III segmento

(V SCU serale)

1 LSU

2 LSU

3 LSU

05 – 08.10.2020

I segmento

(I-II SCU serale)

II segmento

(III-IV SCU serale)

III segmento

(V SCU serale)

1 LSU

2 LSU

3 LSU

Visite (4197)